• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Informacje dla osób przyjętych na studia

| Agnieszka Gampe-Matysiak

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że:

 • informacje o wpisie na listę studentów będą sukcesywnie wysyłane drogą pocztową na adres do korespondencji wskazany podczas rekrutacji na studia,
 • osoby przyjęte na studia otrzymają na adres mailowy podany w systemie IRK informację o numerze UID (NIU), który jest loginem do uczelnianych systemów informatycznych i haśle startowym (logowanie do systemów będzie możliwe w dniu następnym po otrzymaniu informacji o założeniu konta),
 • w dniach 28-29.09.2023 r. zostaną na platformie Zoom zorganizowane spotkania informacyjne dla studentów I roku studiów. Zalogowanie na platformie będzie możliwe po podaniu hasła dostępu zamieszczonego w przesłanej pocztą informacji o wpisie na listę studentów. Informacja o godzinach spotkań i linki do logowania będą zamieszczone na stronie uczelni (zakładka Studenci/ Informacje dla studentów),
 • opłatę za legitymację studencką należy wnosić na indywidualne konto studenta widoczne w systemie uczelnianym USOSweb (https://usosweb.ue.poznan.pl/), a nie na konto widoczne w systemie rekrutacyjnym,
 • szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z BHP, planów zajęć, spotkań informacyjnych, odbioru legitymacji studenckich, dostępu do serwisów i platform edukacyjnych UEP będą zamieszczane na stronie internetowej uczelni - www.ue.poznan.pl (zakładka Studenci). 
 • informacje o zasadach ubiegania się o miejsce w domu studenckim znajdują się na stronie uczelni - https://ue.poznan.pl/studenci/domy-studenckie/.

 

Życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia w październiku!
Pozdrawiamy serdecznie.
Biuro Rekrutacji UEP

Komunikaty Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych

| Agnieszka Gampe-Matysiak

Komunikat z dnia 11.08.2023 r.

Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 11 sierpnia 2023 r. ustaliły poniższe obniżone limity punków rankingowych na wskazanych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

 • kierunek ekonomia - limit punktów - 180
 • kierunek gospodarka turystyczna - limit punktów - 131
 • kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze - 180
 • kierunek zarządzanie - limit punktów - 200
 • kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - limit punktów - 115

Kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punków równą lub wyższą wskazanym limitom punktów rankingowych zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów. Odpowiednie statusy kandydatów zostały wprowadzone w systemie IRK. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 18 sierpnia 2023 r. (data wpływu do Uczelni). Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania dokumentów zostaną przesłane na Państwa konta rekrutacyjne w systemie IRK.

Informujemy, że w dniach 14-15.08.2023 r. Biuro Rekrutacji jest nieczynne.

Komunikaty Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych

| Renata Litwin

Uwaga Kandydaci!

informujemy, że w dniach 14-15.08.2023 r. Biuro Rekrutacji oraz punkt przyjęć dokumentów na studia będą nieczynne.

 

Komunikaty Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych

| Agnieszka Gampe-Matysiak

Komunikat z dnia 4.08.2023 r.

Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 4 sierpnia 2023 r. ustaliły poniższe obniżone limity punków rankingowych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:

 • kierunek ekonomia - limit punktów - 189
 • kierunek finanse, audyt, inwestycje - limit pnktów - 205
 • kierunek gospodarka turystyczna - limit punktów - 150
 • kierunek informatyka i ekonometria - limit punktów - 230
 • kierunek prawno-ekonomiczny - limit punktów - 154
 • kierunek logistyka - limit punktów - 215
 • kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze - 190
 • kierunek rachunkowość i finanse biznesu - limit punktów - 200,5
 • kierunek polityka społeczna -  limit punktów - 83
 • kierunek zarządzanie - limit punktów - 205
 • kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - limit punktów - 130

Kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punków równą lub wyższą wskazanym limitom punktów rankingowych zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów. Odpowiednie statusy kandydatów są w dniu dzisiejszym sukcesywnie wprowadzane w systemie IRK i będą widoczne dla wszystkich kandydatów po godzinie 15.00.

Ustalone limity punktów rankingowych nie są ostateczne i mogą ulec obniżeniu.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 11 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania dokumentów zostaną przesłane na Państwa konta rekrutacyjne w systemie IRK.

 

Komunikaty Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych

| Agnieszka Gampe-Matysiak

Komunikat z dnia 25.07.2023 r.

Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 25 lipca 2023 r. ustaliły poniższe limity punków rankingowych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:

 • kierunek ekonomia - limit punktów - 229
 • kierunek finanse, audyt, inwestycje - limit pnktów - 225
 • kierunek gospodarka turystyczna - limit punktów - 210
 • kierunek informatyka i ekonometria - limit punktów - 247
 • kierunek jakość i rozwój produktu - limit punktów - 91,5
 • kierunek prawno-ekonomiczny - limit punktów - 170
 • kierunek logistyka - limit punktów - 230
 • kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze - limit punktów - 210
 • kierunek polityka społeczna -  limit punktów - 130
 • kierunek rachunkowość i finanse biznesu - limit punktów -  228
 • kierunek zarządzanie - limit punktów - 229
 • kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji  - limit punktów - 148

Kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punków równą lub wyższą wskazanym limitom punktów rankingowych zostali zakwalifikowani do etapu składania dokumentów. Odpowiednie statusy kandydatów są w dniu dzisiejszym sukcesywnie wprowadzane w systemie IRK i będą widoczne dla wszystkich kandydatów po godzinie 15.00.

Ustalone limity punktów rankingowych nie są ostateczne i mogą ulec obniżeniu.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 3 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania dokumentów zostaną przesłane na Państwa konta rekrutacyjne w systemie IRK.

 

Numery telefonów Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych:

61 856 93 94 - kierunki: ekonomia; kierunek prawno-ekonomiczny; polityka społeczna; finanse, audyt, inwestycje;

61 856 93 87 - kierunki: gospodarka turystyczna, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze;

61 856 94 02 - kierunek: informatyka i ekonometria;

61 856 93 97 - kierunki: jakość i rozwój produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji;

61 856 93 91 - kierunki: rachunkowość i finanse biznesu, zarządzanie.

Numery telefonów Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych

| Renata Litwin

Numery telefonów Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych:

61 856 93 94 - kierunki: ekonomia; kierunek prawno-ekonomiczny; polityka społeczna; finanse, audyt, inwestycje;

61 856 93 87 - kierunki: gospodarka turystyczna, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze;

61 856 94 02 - kierunek: informatyka i ekonometria;

61 856 93 97 - kierunki: jakość i rozwój produktu, zarządzanie i inżynieria produkcji;

61 856 93 91 - kierunki: rachunkowość i finanse biznesu, zarządzanie.

Dyżury w godz. 08.00-14.00.

 

 

Rekrutacja na studia prowadzone w języku polskim

| Elżbieta Gołaszewska

Biuro Rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pok. 212 A (czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 14.00)

tel. 61 856 91 90, 61 856 91 88

e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl

 

Zagraniczne świadectwa i dyplomy

Zagraniczne świadectwa - studia pierwszego stopnia

Kandydaci kończący szkołę średnią za granicą zobowiązani są do złożenia:

 • oryginału dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzonego apostille lub zalegalizowanego, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego - na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony;
 • zaświadczenia wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane zagraniczne świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenia, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania - jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu -  lista świadectw, które nie wymagają zaświadczenia kuratora i są uznawane w Polsce z mocy prawa dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach;
 • tłumaczenia zagranicznego świadectwa na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku kandydatów, którzy nie dysponują świadectwem ukończenia szkoły średniej, uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia, mają zastosowanie przepisy Ustawy o systemie oświaty. W tym wypadku konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego kuratora oświaty, potwierdzającej uzyskane przez takie osoby wykształcenie lub posiadane przez nie uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą.

Informacje o uznawaniu wykształcenia dla osób nieposiadających dokumentów dostępne są na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty -http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/uznawanie_wyksztalcenia/2019/04/wydawanie-decyzji-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-uznania-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/

 

Zagraniczne dyplomy - studia drugiego stopnia

Kandydaci kończący szkołę wyższą za granicą zobowiązani są do złożenia:

 • zalegalizowanego albo opatrzonego apostille oryginału dyplomu,
 • tłumaczenia dyplomu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci, którzy nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą mogą być przyjęci na studia, jeśli posiadają decyzję Uczelni potwierdzającą ukończenie studiów na określonym poziomie. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu potwierdzenia ukończenia studiów dokonuje Komisja Rektorska ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie – więcej informacji na stronie Komisji.

UWAGA!!
Uprzejmie informujemy, że obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się - szczegółowe informacje na stronie - https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/przeniesienia-z-uczelni-ukrainskich,a105761.html

 

Informacja o zasadach rekrutacji:

Więcej informacji o zasadach rekrutacji dostępne jest po wyborze kierunku oferowanego w ramach danej rekrutacji.

Limity punktów rankingowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia z lat ubiegłych

Limity punktów rankingowych na studia stacjonarne drugiego stopnia z lat ubiegłych

Ogólne

Studia prowadzone w języku polskim

| Agnieszka Gampe-Matysiak

Informacji o rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim udziela Biuro Rekrutacji. 

Biuro Rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pok. 212 A (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 14.00)

tel. 61 856 91 90, 61 856 91 88

e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl

Programy prowadzone w języku angielskim

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na programy prowadzone w języku angielskim (studia, kursy, wymiana studencka) udziela Dział Współpracy z Zagranicą.

 
Dział Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

al. Niepodległości 10, 61 -875 Poznań           

p.120 A (Budynek A)

tel.  61 856 93 05, 61 856 93 06 

e-mailbachelor@ue.poznan.plmaster@ue.poznan.pl

Szkoła Doktorska

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej udziela Biuro Szkoły Doktorskiej


Biuro Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)

tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259

e-mail: szkola.doktorska@ue.poznan.pl

Studia podyplomowe

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na studia pydplomowe udziela Biuro Studiów Podyplomowych.
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Towarowa 55, 61 -89675 Poznań           

p. 3.4 CEUE (Budynek CEUE)

tel. kontaktowy 61 8543063

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Szczegółowe dane kotaktowe do Biura Studiów Podyplomowych znajdziesz tutaj.

O przyjęciu na studia podyplomowe (z wyłączeniem studiów MBA) decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania, do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów podyplomowych.