• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Harmonogram rekrutacji na studia

| Renata Litwin

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się od roku akademickiego 2023/2024:

 

 • Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia - 20 maja 2023 r. 
 • Terminy zgłoszeń elektronicznych - do 18 lipca 2023 r.
 • Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) -  do 18 lipca 2023 r.
 • Ogłoszenie list rankingowych - 25 lipca 2023 r. (późnym popołudniem).
 • Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia - do 3 sierpnia 2023 r.
 • Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitów punktów rankingowych - do 11 sierpnia 2023 r. (w przypadku kolejnych obniżek limitu punktów rankingowych termin przyjmowania dokumentów może zostać przedłużony).
 • Wyniki - 22 sierpnia 2023 r.  (późnym popołudniem).

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim udziela Biura Rekrutacji. Dane kontaktowe:

Biuro Rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

pok. 212 A

czynne pon. - pt., godz. 08.00 - 14.00

tel. 61 856 91 90, 61 856 91 88

e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl

Zagraniczne świadectwa i dyplomy

Zagraniczne świadectwa - studia pierwszego stopnia

Kandydaci kończący szkołę średnią za granicą zobowiązani są do złożenia:

 • oryginału dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzonego apostille lub zalegalizowanego, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego - na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony;
 • zaświadczenia wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane zagraniczne świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenia, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania - jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu -  lista świadectw, które nie wymagają zaświadczenia kuratora i są uznawane w Polsce z mocy prawa dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach;
 • tłumaczenia zagranicznego świadectwa na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku kandydatów, którzy nie dysponują świadectwem ukończenia szkoły średniej, uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia, mają zastosowanie przepisy Ustawy o systemie oświaty. W tym wypadku konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego kuratora oświaty, potwierdzającej uzyskane przez takie osoby wykształcenie lub posiadane przez nie uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą.

Informacje o uznawaniu wykształcenia dla osób nieposiadających dokumentów dostępne są na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty -http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/uznawanie_wyksztalcenia/2019/04/wydawanie-decyzji-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-uznania-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/

Zagraniczne dyplomy - studia drugiego stopnia

Kandydaci kończący szkołę wyższą za granicą zobowiązani są do złożenia:

 • zalegalizowanego albo opatrzonego apostille oryginału dyplomu,
 • tłumaczenia dyplomu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci, którzy nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą mogą być przyjęci na studia, jeśli posiadają decyzję Uczelni potwierdzającą ukończenie studiów na określonym poziomie. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu potwierdzenia ukończenia studiów dokonuje Komisja Rektorska ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie – więcej informacji na stronie Komisji.

UWAGA!!
Uprzejmie informujemy, że obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się - szczegółowe informacje na stronie - https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/przeniesienia-z-uczelni-ukrainskich,a105761.html

Informacja o zasadach rekrutacji:

Więcej informacji o zasadach rekrutacji dostępne jest po wyborze kierunku oferowanego w ramach danej rekrutacji.

Limity punktów rankingowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia z lat ubiegłych

Limity punktów rankingowych na studia stacjonarne drugiego stopnia z lat ubiegłych

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim udziela Biuro Studiów Anglojęzycznych.
Dane kontaktowe:

Biuro Studiów Anglojęzycznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61 -875 Poznań           

p.120 A (Budynek A)

tel.  +61 856 93 05, 61 856 93 06

Instrukcja rejestracji:

Na stronie startowej rekrutacji dostępna jest instrukcja rejestracji na studia - strona startowa.

Informacja o zasadach rekrutacji:

Więcej informacji o zasadach rekrutacji dostępne jest po wyborze danej rekrutacji: informacje dla studentów

Informacji o ofercie edukacyjnej: oferta edukacyjna

Rekrutacja na studia podyplomowe

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na studia pydplomowe udziela Biuro Studiów Podyplomowych.
Dane kontaktowe:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Towarowai 55, 61 -89675 Poznań           

p. 3.4 CEUE (Budynek CEUE)

tel. kontaktowy 61 8543063

Szczegółowe dane kotaktowe do Biura Studiów Podyplomowych znajdziesz tutaj.

Instrukcja rejestracji:

Na stronie startowej rekrutacji dostępna jest instrukcja rejestracji na studia - strona startowa.

Informacja o zasadach rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe (z wyłączeniem studiów MBA) decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania, do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów podyplomowych.

Informacje o ofercie studiów podyplomowych znaleźć można - oferta edukacyjna

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej udziela Biuro Szkoły Doktorskiej.
Dane kontaktowe:

Biuro Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)

tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259

Instrukcja rejestracji:

Na stronie startowej rekrutacji dostępna jest instrukcja rejestracji na studia - strona startowa.

Informacja o zasadach rekrutacji:

Więcej informacji o zasadach rekrutacji dostępne jest po wyborze danej rekrutacji: oferta edukacyjna