• zaloguj się
  • utwórz konto

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-rekrutacja.ue.poznan.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-20.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem są następujące niezgodności:

  • Tytuły podstron: Niektóre strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły,
  • Linki: Link zmiany języka na stronie głównej jest grafiką bez znacznika ALT,
  • Pola formularzy: W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych. W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie,
  • Dostępność elementów klikalnych: W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków,
  • Widoczność fokusa klawiatury: Strona główna serwisu może ukrywać widoczność fokusu klawiatury. Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury,
  • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-17 na podstawie zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zdulska, e-mail: katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 856 92 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajduje się na stronie deklaracji dostępności UEP.