• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

ZAGRANICZNE ŚWIADECTWA I DYPLOMY

| Renata Litwin

Zagraniczne świadectwa - studia pierwszego stopnia

Kandydaci kończący szkołę średnią za granicą zobowiązani są do złożenia:

  • oryginału dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzonego apostille lub zalegalizowanego, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego - na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony;
  • zaświadczenia wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane zagraniczne świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenia, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania - jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu -  lista świadectw, które nie wymagają zaświadczenia kuratora i są uznawane w Polsce z mocy prawa dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach;
  • tłumaczenia zagranicznego świadectwa na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku kandydatów, którzy nie dysponują świadectwem ukończenia szkoły średniej, uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia, mają zastosowanie przepisy Ustawy o systemie oświaty. W tym wypadku konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego kuratora oświaty, potwierdzającej uzyskane przez takie osoby wykształcenie lub posiadane przez nie uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą.

Informacje o uznawaniu wykształcenia dla osób nieposiadających dokumentów dostępne są na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty -http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/uznawanie_wyksztalcenia/2019/04/wydawanie-decyzji-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-uznania-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/

 

Zagraniczne dyplomy - studia drugiego stopnia

Kandydaci kończący szkołę wyższą za granicą zobowiązani są do złożenia:

  • zalegalizowanego albo opatrzonego apostille oryginału dyplomu,
  • tłumaczenia dyplomu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci, którzy nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą mogą być przyjęci na studia, jeśli posiadają decyzję Uczelni potwierdzającą ukończenie studiów na określonym poziomie. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu potwierdzenia ukończenia studiów dokonuje Komisja Rektorska ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie – więcej informacji na stronie Komisji. 

 

Uprzejmie informujemy, że obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się - szczegółowe informacje na stronie - https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/przeniesienia-z-uczelni-ukrainskich,a105761.html

Szkoła Doktorska

| Elżbieta Gołaszewska

Szkoła Doktorska - kontakt:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)

tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259

Instrukcja rejestracji do Szkoły Doktorskiej:

Na stronie startowej rekrutacji dostępna jest instrukcja rejestracji na studia - strona startowa.

Informacja o zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

Więcej informacji o zasadach rekrutacji dostępne jest po wyborze danej rekrutacji: oferta edukacyjna