• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

Szczegóły
Kod P-WHB_R
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania październik 2023 - wrzesień 2024
Wymagany dokument
 • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (29.05.2023 12:40 – 12.11.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz E-nform.

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2023 r. wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne jak i prywatne liczące powyżej 50 pracowników, a już do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmie organizacje powyżej 250 pracowników. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę obowiązane pod groźbą sankcji. Należy podkreślić, że dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów przez obowiązane organizacje jest coraz mniej.

Skuteczna implementacja w organizacji efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także jego utrzymywanie i doskonalenie to proces złożony, wymagający od każdej organizacji zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Wdrożenie skutecznego systemu to nie tylko kwestia znajomości wymogów prawa, ale także niezbędna wiedza m.in. z obszaru technologii, psychologii czy zarządzania. Należy podkreślić, że prawidłowo wdrożony system ochrony sygnalistów może przynieść organizacji istotne korzyści, w tym m.in. zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie, stabilny rozwój oraz przyjazne środowisko pracy. Natomiast brak systemu lub jego wadliwe wdrożenie może stworzyć dla organizacji poważne zagrożenia (m.in. sankcje, utrata wizerunku).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

 

PROGRAM STUDIÓW

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
2. Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
3. Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości (16 godz.)
4. Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów ( 16 godz.)
5 .Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych ( 16 godz.)
6. Pozaprocesowe aspekty prowadzenia przesłuchań/rozmów ( 16 godz.)
7. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji ( 8 godz.)
8. Ochrona kierownictwa organizacji w kontekście ryzyka nadużyć ( 8 godz.)
9. System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu compliance ( 8 godz.)
10. Uprawnienia organów państwa w obszarze ujawniania i ścigania nadużyć (8 godz.)
11. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
12. System zgłaszania nieprawidłowości jako istotny element systemu zarządzania organizacją ( 16 godz.)

Egzaminy

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości
2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji
3. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
– Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
– Certyfikat Menedżera systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów – wystawiony przez PIKW
– Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
– Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
tel: +48 22 654 10 44, tel. kom.: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Informacji merytorycznych udzielają:

dr Joanna Przybylska, kierownik studiów, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Rafał Hryniewicz, ekspert PIKW, tel. kom.: + 48 727 656 060; e-mail: rhryniewicz@enform.pl

 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska
e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl 

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, III piętro, pok 3.4

ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)

tel. (61) 854 30 63

e-mail:  romana.dziubalska@ue.poznan.pl;   

Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

REKRUTACJA 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
 • (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności
 • z oryginałem przez pracownika BSP),
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie  w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia on-line.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP 
Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległość 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)


TERMINY 

Termin zakończenia rekrutacji: 12.11.2023 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

OPŁATY

Koszt uczestnictwa
Opłata za studia: 5 200 zł *
*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi  4 160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5 200 zł (lub 4 160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– płatna do dnia 20 listopada 2023 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2 600 zł każda (lub 2 080 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 20 listopada 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1 300 zł każda (lub 1 040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 20 listopada 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.