• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/2023 nabór letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych

Szczegóły
Kod P-ZIB_S
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania marzec 2023 - luty 2024
Wymagany dokument
  • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.01.2023 15:49 – 10.04.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW

 Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego i zespołowego realizowania procesu budowlanego, w szczególności poprzez zapoznanie uczestników z elementami prawa budowlanego i nieruchomości na potrzeby zarządzania realizacją projektów inwestycji budowlanych. Podczas studiów uczestnikom przekazany zostanie zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej oraz pakiet umiejętności zawodowych niezbędnych do kompleksowego organizowania procesu inwestycyjnego. Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach organizacji realizujących procesy inwestycyjno-budowlane. Nabędzie on umiejętności samodzielnego opracowywania założeń przedsięwzięć budowlanych, oceny postępów i rezultatów, przygotowywania dokumentacji do uzyskania decyzji i pozwoleń wymaganych do prowadzenia inwestycji budowlanej. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z planowaniem, finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych, a także zarządzania projektami budowlanymi.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

PROGRAM STUDIÓW

 
 
 
Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej
1. Prawo budowlane w procesie inwestycji budowlanych - 16h
2. Pozostałe przepisy prawne w procesie inwestycji budowlanych - 24h
3. Zamówienia publiczne w procesie budowalnym - 16h
4. Rodzaje kontraktów według FIDIC - 24h
5. Umowy o roboty budowlane i spory związane z ich realizacją - 8h
6. Zarządzanie projektami - 16h
7. Planowanie i ocena opłacalności inwestycji - 24h
8. Rozliczanie inwestycji budowalnych - 16h
9. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycji budowlanych - 16h
10. Kontrola i audyt procesu inwestycji budowlanych - 16h

Egzaminy

1. Prawo budowlane w procesie inwestycji budowlanych 

2. Pozostałe przepisy prawne w procesie inwestycji budowlanych 

3. Zamówienia publiczne w procesie budowalnym

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

 

Liczba godzin:
176
 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska
e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
 

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej), III piętro, pok. 3.4
tel.: 61 856 30 80
mail: grazyna.switala@ue.poznan.pl
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

REKRUTACJA

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

W kolejnym kroku należy wydrukować z systemu dokumenty zgłoszeniowe, podpisać je i dostarczyć (wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów) do Biura Studiów Podyplomowych. Komplet dokumentów aplikacyjnych możne dostarczyć osobiście lub listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

 

Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy wydrukować z systemu rekrutacyjnego i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przekazać listownie do Biura Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie  do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej), III piętro, pok. 3.4
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: studia podyplomowe Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych

 


TERMINY 

Termin zakończenia rekrutacji: 10.04.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 22.04.2023 r.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone on-line za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Udział w zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach nie będzie wymagał dojazdów do siedziby Uczelni w Poznaniu.

 

OPŁATY

Koszt uczestnictwa: 5.300 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.240 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

a) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.300 złotych (lub 4.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.


b) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.650 zł (lub 2.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 września 2023 r.  

 

c) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.325 zł (lub 1.060 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2023 r. 

- III rata płatna do dnia 15 września 2023 r. 

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2023 r.   

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.