• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/2023 nabór letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

Szczegóły
Kod P-WHB_S
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania marzec 2023 - luty 2024
Wymagany dokument
  • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.01.2023 15:45 – 10.04.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

Adresatami studiów są przedstawiciele podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, obowiązani lub zainteresowani wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (systemu whistleblowingowego), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

 

PROGRAM STUDIÓW

 
 
 
Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz E-nform.
 
1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

2. Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

3. Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości (16 godz.)

4. Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów ( 16 godz.)

5 .Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych ( 16 godz.)

6. Pozaprocesowe aspekty prowadzenia przesłuchań/rozmów ( 16 godz.)

7. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji ( 8 godz.)

8. Ochrona kierownictwa organizacji w kontekście ryzyka nadużyć ( 8 godz.)

9. System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu compliance ( 8 godz.)

10. Uprawnienia organów państwa w obszarze ujawniania i ścigania nadużyć (8 godz.)

11. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)

12. System zgłaszania nieprawidłowości jako istotny element systemu zarządzania organizacją ( 16 godz.)

 

Egzaminy

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości
 
2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji
 
3. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 

Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska
e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
 

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej), III piętro, pok. 3.4
tel.: 61 856 92 37
mail: bsp@ue.poznan.pl

Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

REKRUTACJA

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje
o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

 

Dokumenty aplikacyjne:

·        -  wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

·        -  kwestionariusz osobowy,

·        -  zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

·        -  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

·        -  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
(w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności
z oryginałem przez pracownika BSP),

·      -  dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: studia podyplomowe Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing).


TERMINY

Termin zakończenia rekrutacji: 10.04.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 13.04.2023 r.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). W lipcu i sierpniu zajęcia nie odbywają się.

 

OPŁATY

Opłata  za studia wynosi: 5.300 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.240 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach
i kwotach:

1)   w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.300 zł (lub 4.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

opłatę należy wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.650 zł (lub 2.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września  2023 r. 

 3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.325 zł (lub 1.060 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2023 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2023 r. 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.