• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/2023 nabór letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej

Szczegóły
Kod P-KZA_S
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Kontrola zarządcza w administracji publicznej
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania marzec 2023 - luty 2024
Wymagany dokument
 • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (23.01.2023 10:19 – 19.03.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW


Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

ze strony UEP - dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP, kierownik studiów podyplomowych
office: +48 61 854 38 72, e-mail:  slawomira.kandula@ue.poznan.pl; 

 

PROGRAM STUDIÓW

1. Zarządzanie w sektorze publicznym i standardy kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Celowość, oszczędność, efektywność zakupów - zamówienia publiczne

6. Źródła informacji: rachunkowość, plan, sprawozdanie, budżet zadaniowy

7. Mechanizmy kontroli w organizacji

8. Wykrywanie oszustw i nadużyć

9. Kontrola systemów informatycznych

10. Monitorowanie kontroli zarządczej

11. Audyt wewnętrzny

12. Informacja i komunikacja

 

Egzaminy:

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1.    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.    Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej

3.    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

Kierownik studiów:

dr hab. Sławomira Kańduła, prof. nadzw. UEP,

e-mail: slawomira.kandula@ue.poznan.pl; 

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Towarowa 55 ( przy Akademii Muzycznej), III  piętro , p. 3.4 

tel. (61) 856 90 88

e-mail:  magdalena.chomska-rychly@ue.poznan.pl;

Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

REKRUTACJA 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
 • (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności
 • z oryginałem przez pracownika BSP),
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległość 10
61-875 Poznań

z dopiskiem "Kontrola zarządcza w administracji publicznej"


 

TERMINY

Termin zakończenia rekrutacji: 10.04.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 13.04.2023 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w Uczelni raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Zajęcia zostaną zrealizowane w całości z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

 

 

OPŁATY

Koszt uczestnictwa

4500.00 zł

Opłata za studia: 4.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.600 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.500 zł (lub 3.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł (lub 1.800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 września 2023 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.150zł (lub 920 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2023r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2023 r.

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.