• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/2023 nabór letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Compliance w organizacji

Szczegóły
Kod P-CWO_S
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Compliance w organizacji
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania marzec 2023 - luty 2024
Wymagany dokument
  • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.01.2023 15:36 – 10.04.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

  • wewnątrz organizacji - poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
  • na zewnątrz organizacji - poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organzami prawnymi jak i kontrahentami. Osiąganie jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1.   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.   Certyfikat Compliance Officer

3.   Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.   Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html )

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809, e-mail:  l.adamski@pikw.pl

 

PROGRAM STUDIÓW

 

1. Otoczenie prawne organizacji 

2. Etyka biznesu i ład korporacyjny

3. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny

4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych

5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów

6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów

8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK

10. Działania prewencyjne funkcji compliance

11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji

12. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

13. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

 

Egzaminy:

 

1. Otoczenie prawne organizacji

2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

4. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska
joanna.przybylska@ue.poznan.pl


Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
tel.: 61 856 92 37
mail: bsp@ue.poznan.pl
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

 

REKRUTACJA

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje
o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

 Dokumenty aplikacyjne:

·        - wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

·        - kwestionariusz osobowy,

·        - zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

·        - oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

·        - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
(w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności
z oryginałem przez pracownika BSP),

·     - dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych - jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMNETÓW

 Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie  do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, III piętro, pok. 3.4
Poznań,
ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem: studia podyplomowe Compliance w organizacji


TERMINY

Termin zakończenia rekrutacji: 10.04.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 22.04.2023 r.  

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Udział w zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach nie będzie wymagał dojazdów do siedziby Uczelni w Poznaniu.

W lipcu i sierpniu zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

 

OPŁATY

Opłata  za studia wynosi: 4.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.920 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach
i kwotach:

1)   w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.900 zł (lub 3.920zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

opłatę należy wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.450 zł (lub 1.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września  2023 r. 

 3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł (lub 980 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.

- II rata płatna do dnia 15 maja 2023 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2023 r. 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.