• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/2023 nabór letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe

Szczegóły
Kod P-CBZ_S
Jednostka organizacyjna Centrum Edukacji Menedżerskiej
Kierunek studiów Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe
Forma studiów tryb online
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania marzec 2023 - luty 2024
Wymagany dokument
  • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.01.2023 15:36 – 10.04.2023 23:59)

OPIS STUDIÓW

Informacje podstawowe:

 Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

 

Cel studiów:

 Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego i podmiotach świadczących usługi kluczowe. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, wskazującymi, że m.in. podmioty świadczące usługi kluczowe zobowiązane są do posiadania, utrzymania i rozwijania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającym wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/EIC 27001.

Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 27001, ISO 22301 i ich integracji z przepisami ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

Zajęcia Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego oraz Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego prowadzone w formie wykładów i warsztatów pozwolą słuchaczom na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy śledczej przebiegu incydentów cyberbezpieczeństwa, co pomocne jest w działalności pełnomocnika.

Podczas zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne, które przesyłane będą słuchaczom za pośrednictwem systemu konferencyjnego. Słuchacz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach powinien posiadać komputer z prawami użytkownika zaawansowanego, umożliwiającymi co najmniej uruchomienie prostych skryptów (np. w PowerShell lub innych ) odczytujących dane konfiguracji komputera, uruchamianie programów np. open source, wersje demo. Komputer słuchacza przez cały czas trwania zajęć podłączony powinien być do Internetu, z możliwością przeglądania stron Internetowych o tematyce bezpieczeństwa i zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz w celu udostępnianie ekranu słuchacza z wynikami ćwiczeń lub przesłania wyników ćwiczenia na wskazany portal uczelni.

 

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  2. Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa
  3. Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz przepisami ochrony danych osobowych wg RODO”
  4. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/

Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów.
W szczególności studia skierowane są do:

  • pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,
  • audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
  • administratorów danych osobowych,
  • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

PROGRAM STUDIÓW

 
Program:
 
Społeczeństwo informacyjne     8 godz.
Organizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa    8 godz.
Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych  8 godz.
Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości   16 godz.
Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa   16 godz.
Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO   32 godz.
Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa   8 godz.
Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego   16 godz.
Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego   32 godz.
Metodyka przeprowadzania analizy śledczej   16 godz.
Szacowanie ryzyka w systemach informatycznych   8  godz.
 
 
Egzaminy:
 
Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO
Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego
 

Studia kończą się  zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
 
 
Liczba godzin:
168
 
 

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 

Kierownik studiów:
 
dr Joanna Przybylska
joanna.przybylska@ue.poznan.pl

 

Obsługa administracyjna:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedzerskiej UEP
Budynek CEUE, III pietro, pok. 3.4
ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
tel. 61 856 92 39
mail: anna.bachorz@ue.poznan.pl 
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj
 
 

REKRUTACJA

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

 

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
- kwestionariusz osobowy,
- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
- dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

  

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Budynek CEUE, III pietro, pok. 3.4
ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
Godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych możesz sprawdzić tutaj
 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe

TERMINY

Termin zakończenia rekrutacji: 10.04.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 22.04.2023 r.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Udział w zajęciach dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach nie będzie wymagał dojazdów do siedziby Uczelni w Poznaniu.

 

OPŁATY

 

Opłata za studia wynosi: 5.300 zł. *

* Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.240 zł.

 

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach
i kwotach:

1)   w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.300 zł (lub 4.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

opłatę należy wnieść w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.650 zł (lub 2.120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r. 
- II rata płatna do dnia 15 września  2023 r. 

 3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.325 zł (lub 1.060 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 17 kwietnia 2023 r.
- II rata płatna do dnia 15 maja 2023 r.
- III rata płatna do dnia 15 września 2023 r.
- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2023 r. 

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.