• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przemysł 4.0

Szczegóły
Kod S2-P4
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kierunek studiów Przemysł 4.0
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
Profil studiów profil ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.05.2023 00:00 – 26.07.2023 23:59)

KIERUNEK:

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: przemysł 4.0
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Szczegółowe informacje o kierunku i programie studiów.

 

ZASADY KWALIFIKACJI:

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku przemysł 4.0 trwają cztery semestry.

O przyjęcie na ten kierunek studiów będą mogli ubiegać  się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych lub dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
 
Przyjęcie kandydatów będzie odbywać się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru:
70% Sst + 30% Oro,
gdzie:
Sst – średnia ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek przemysł 4.0,
Oro – ocena z rozmowy kwalifikacyjnej (obejmującej ogólną wiedzę informatyczną, a w szczególności wiedzę o Internecie); rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.
Wynik zaokrąglony jest do dwóch miejsc po przecinku.
 

Postępowanie rekrutacyjne przebiega w kilku etapach.

 • W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci składają zgłoszenia online. W formularzu wpisywane są dane osobowe oraz dane rekrutacyjne. 

Kandydaci na kierunek przemysł 4.0 wpisują do formularza ocenę z dyplomu oraz średnią ocen ze studiów. 

Elektroniczne zgłoszenie jest obowiązkowym elementem postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci uiszczają również opłatę rekrutacyjną.

 

 • Po upłynięciu terminu zgłoszeń Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są kandydaci, którzy złożyli zgłoszenie elektroniczne oraz uiścili opłatę rekrutacyjną.

W dalszej części postępowania rekrutacyjnego kandydatom wyznaczany jest termin przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zagadnienia i zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 • Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna wprowadza wyniki rozmów na profile poszczególnych kandydatów, obliczana jest również liczba punktów rankingowych na podstawie wszystkich trzech elementów składowych. W wyznaczonym przez Senat UEP terminie ogłaszana jest lista rankingowa kandydatów oraz limit punktów wyznaczający grupę kandydatów zakwalifikowanych do składania dokumentów. 

 

 • W kolejnym etapie rekrutacji kandydaci, którzy uzyskali wystarczającą do przyjęcia liczbę punktów (większą lub równą ustalonemu limitowi punktów) składają wymagane dokumenty. Jeżeli dokumentacja złożona przez kandydata jest kompletna, kandydat taki przyjmowany jest na studia.

UWAGA!
Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów z list rankingowych, zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, składają w rekrutacji dyplom opatrzony apostille wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli w dokumencie brak jest klauzuli, że dokument uprawnia do podjęcia dowolnych studiów wyższego stopnia, należy albo złożyć dodatkowy dokument potwierdzający ten fakt, albo przeprowadzić nostryfikację dyplomu. Sprawy nostryfikacji dyplomów zagranicznych prowadzone są przez Komisję Nostryfikacyjną UEP.

 

 

TERMINY ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ:

Elektroniczna rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpocznie się pod koniec maja 2023 r.

Termin zgłoszeń elektronicznych - do 26 lipca 2023 r.

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) - do 26 lipca 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne - 1-3 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie list rankingowych - 8 sierpnia 2023 r. (późnym popołudniem)

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia - do 1 września 2023 r.

Wyniki - 7 września 2023 r.  (późnym popołudniem)

 

OPŁATY:

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów jest wniesienie przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Zgłoszenia na poszczególne kierunki studiów rozpatrywane są odrębnie, w związku z tym kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, powinni do każdego swojego zgłoszenia uiścić odrębną opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenia bez opłaty rekrutacyjnej nie są rozpatrywane.

Opłata rekrutacyjna za jedno zgłoszenie w 2023 r. wynosi 85 zł.

Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to termin, w którym opłata powinna wpłynąć na wyznaczony rachunek bankowy.

UWAGA! Uczelnia nie zwraca opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Dane do przelewów zagranicznych:

bank - PKO BP SA

SWIFT code - BPKOPLPW

IBAN - PL i dalej numer rachunku bankowego widocznego w zakładce "Płatności"

 

Opłaty administracyjne, w tym za legitymację studencką

Opłaty za studia, w tym czesne dla cudzoziemców

Cudzoziemcy uprawnieni do nieodpłatnego kształcenia

 

KOMUNIKATY KIERUNKOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH:

 

 Limity punktów rankingowych 08.08.2023 r.

  

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja o limitach punktów rankingowych z lat ubiegłych

Domy studenckie (akademiki)

Informacja o sprawach socjalnych i stypendialnych

Informacja o programie Erasmus +

Regulaminy

Biuro Obsługi Studenta

 

Instrukcja zakładania konta w systemie IRK i składania zgłoszeń na studia:

  

Instrukcja dostępna jest tutaj

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 określone są w uchwale nr 50 (2021/2022) z dnia 24 czerwca 2022 r.