• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jakość i rozwój produktu

Szczegóły
Kod S1-JiRP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kierunek studiów Jakość i rozwój produktu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Profil studiów profil ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 120
Czas trwania 7 semestrów
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.05.2023 00:00 – 18.07.2023 23:59)

KIERUNEK:

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

Szczegółowe informacje o kierunku i programie studiów.

  

ZASADY KWALIFIKACJI:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku jakość i rozwój produktu trwają siedem semestrów.

Przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunek studiów. Wybór kierunku studiów dokonany podczas rekrutacji jest wiążący.
 
Kwalifikacja prowadzona jest na podstawie wyników uzyskanych z dwóch przedmiotów kwalifikacyjnych:
 1. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden),
 2. biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka - do wyboru przez kandydata.
 
Dla kandydatów, którzy:
 • zdawali egzamin maturalny (dokument rekrutacyjny "nowa matura", egzamin zdawany powszechnie od 2005 r. do teraz) - w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są punkty procentowe z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów wpisane na świadectwie dojrzałości,
 • zdawali egzamin w systemie International Baccalaureate (dokument rekrutacyjny "matura międzynarodowa") - w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki uzyskane na egzaminie IB z wybranych przedmiotów, wpisane na tymczasowym świadectwie matury IB i powtórzone na dyplomie IB,
 • ukończyli szkołę średnią za granicą (dokument rekrutacyjny "matura zagraniczna") - w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (dyplom/świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą, uprawniający/e do przyjęcia na studia w kraju jego wydania),
 • zdawali egzamin dojrzałości (dokument rekrutacyjny "stara matura"/"egzamin dojrzałości z elementami egzaminu maturalnego", egzamin zdawany powszechnie do 2004 r. a w niektórych typach szkół do 2005 r.) - w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z wybranych przedmiotów, wpisane na świadectwie dojrzałości; kandydaci, którzy poprawiali któryś z przedmiotów albo zdawali dodatkowy przedmiot w systemie egzaminu maturalnego mogą zadeklarować w formularzu wynik tego egzaminu.
 
Uwaga!
Laureaci/finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego i konkursów ogólnopolskich, mogą skorzystać z dodatkowych uprawnień podczas rekrutacji na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości:
 
Rekrutacja na studia przebiega dwuetapowo.
 • Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu przez kandydata zgłoszenia drogą elektroniczną. Na stronie internetowej UEP zamieszczane są formularze zgłoszeniowe, kandydaci dokonują zgłoszenia on-line. W formularzu zgłoszeniowym kandydaci wpisują dane osobowe oraz dane rekrutacyjne.
W części formularza dotyczącej danych rekrutacyjnych kandydaci wybierają przedmioty kwalifikacyjne i wpisują punkty z otrzymanego świadectwa dojrzałości/dyplomu IB/dokumentu zagranicznego.
Kandydaci, którzy składają zgłoszenie elektroniczne przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości uzupełniają wybrane przedmioty kwalifikacyjne i uzyskane wyniki po otrzymaniu dokumentu, najpóźniej do ostatniego dnia składania zgłoszeń elektronicznych.
Na tym etapie rekrutacji kandydaci uiszczają również opłatę rekrutacyjną. Wniesienie opłaty jest warunkiem dopuszczenia danego zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej.
Po obliczeniu punktów rankingowych kandydatów, na każdym z kierunków sporządzane są listy rankingowe oraz wyznaczane są limity punktów, wyznaczające grupy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji.
 
 • Drugi etap rekrutacji polega na złożeniu dokumentów przez kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej uzyskali liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą
UWAGA! 
Dokumenty są przyjmowane wyłącznie od kandydatów z list rankingowych, zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego.
Kandydaci, którzy uzyskali liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia na studia oraz złożyli wymagany komplet dokumentów są przyjmowani na studia.
 
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą za granicą.
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają w rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą/świadectwo dojrzałości opatrzone apostille wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli w dokumencie brak jest klauzuli, że dokument uprawnia do podjęcia dowolnych studiów wyższych w kraju wydania, należy albo złożyć dodatkowy dokument potwierdzający ten fakt, albo przeprowadzić nostryfikację dokumentu w Kuratorium Oświaty.
 

TERMINY ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ:

Elektroniczna rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim rozpocznie się pod koniec maja 2023 r. 

Terminy zgłoszeń elektronicznych - do 18 lipca 2023 r.

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) -  do 18 lipca 2023 r.

Ogłoszenie list rankingowych - 25 lipca 2023 r. (późnym popołudniem).

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia - do 3 sierpnia 2023 r.

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitów punktów rankingowych - do 11 sierpnia 2023 r. (w przypadku kolejnych obniżek limitu punktów rankingowych termin przyjmowania dokumentów może zostać przedłużony).

Wyniki - 22 sierpnia 2023 r.  (późnym popołudniem).

   

OPŁATY:

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów jest wniesienie przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Zgłoszenia na poszczególne kierunki studiów rozpatrywane są odrębnie, w związku z tym kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, powinni do każdego swojego zgłoszenia uiścić odrębną opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenia bez opłaty rekrutacyjnej nie są rozpatrywane.

Opłata rekrutacyjna za jedno zgłoszenie w 2023 r. wynosi 85 zł.

Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to termin, w którym opłata powinna wpłynąć na wyznaczony rachunek bankowy.

UWAGA! Uczelnia nie zwraca opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Dane do przelewów zagranicznych:

bank - PKO BP SA

SWIFT code - BPKOPLPW

IBAN - PL i dalej numer rachunku bankowego widocznego w zakładce "Płatności"

 

Informacje w sprawie wysokości opłat dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024: 

opłaty administracyjne, w tym za legitymację studencką,

opłaty za studia, w tym czesne dla cudzoziemców.

Cudzoziemcy uprawnieni do nieodpłatnego kształcenia

   

KOMUNIKATY KIERUNKOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH:

  Przeniesienie danych do systemu USOSweb i informacje organizacyjne

   

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja o limitach punktów rankingowych z lat ubiegłych

Domy studenckie (akademiki)

Informacja o sprawach socjalnych i stypendialnych

Informacja o programie Erasmus +

Regulaminy

Biuro Obsługi Studenta

 

Instrukcja zakładania konta w systemie IRK i składania zgłoszeń na studia:

 

Instrukcja dostępna jest tutaj

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 określone są w Uchwale nr 49 (2021/2022) Senatu UEP z dnia 24 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 49 (2021/2022) Senatu UEP

Załącznik do Uchwały nr 49 (2021/2022)